Kvalitet

  • Att lagerhålla eller så snabbt som möjligt anskaffa de varor som våra kunder vill ha.
  • Att de stränga kraven på tillverkning av patenterade nycklar efterlevs.
  • Att anställda hela tiden utbildas på nya produkter.
  • Att alla arbeten görs rätt från början.
  • Att hålla en dialog med kunden så att arbetet blir enligt önskemål.

Kvalitetspolicy

Karlskrona Låsservice AB strävar efter att säkerhetsställa att våra tjänster och materialsortiment uppfyller de krav och specifikationer som har överenskommits mellan oss och våra kunder. Vår strävan är att vi ska leverera i rätt tid, till avtalade priser, villkor och med rätt kvalitet.

Karlskrona Låsservice AB ska både internt och externt uppträda på ett sådant sätt att det resulterar i ett gott samarbete mellan oss och våra kunder. Det innebär att vi ska vara glada, trevliga och tillmötesgående så att kunderna känner sig både välkomna, sedda, hörda och trygga när de vänder sig till oss. Detta gäller både vid fysiska möten, via telefon och e-post.

Karlskrona Låsservice AB driver kvalitetsarbetet genom att vara lyhörda för våra kunders önskemål, synpunkter, kritik och åsikter. Vi fångar också upp de fel och brister som uppkommer i vår verksamhet för att kunna analysera dessa och ta beslut om ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Karlskrona Låsservice AB’s personal ska under kontinuerlig fortbildning vara välutbildad med hög kompetens för att ligga i framkant i vår bransch. Vi använder rätt kompetens till rätt arbetsuppgifter.

Miljöpolicy

Karlskrona Låsservice AB’s miljöarbete ska styras av en helhetssyn på vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och miljövänligt motiverat. Aktuell miljölagstiftning som gäller för verksamheten ska följas.

Karlskrona Låsservice AB ska ständigt planera sina arbeten för att på så sätt hålla drivmedelsförbrukningen på så låg nivå som möjligt. Utbyte av vissa servicebussar i fordonsflottan till hybrid- och/eller elbilar kommer att ske succesivt.

Karlskrona Låsservice AB stimulerar och uppmuntrar personalen att ta ansvar för miljön såväl i arbetet som privat. Källsortering sker efter bästa förmåga och efter de förutsättningar som ges av Karlskrona kommun. Hantering och transport av farligt avfall görs enligt gällande avfallsförordning.

Arbetsmiljöpolicy

Karlskrona Låsservice AB är en säkerhetsentreprenör vars installationsarbeten är förenade med fysiska risker för personalen. Ambitionen är att så långt som möjligt minimera och förebygga dessa risker.

Karlskrona Låsservice AB’s personal ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det är var och ens ansvar att inte bara följa instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksamma och rapportera eventuella risker eller hot mot god arbetsmiljö och säkerhet.

Karlskrona Låsservice AB tar ansvar för vår del i samhället vad det gäller lagar, regler samt tar socialt ansvar för vår verksamhet. Vi stödjer naturligtvis våra anställda och hjälper dem med friskvård.

Karlskrona Låsservice AB arbetar för goda arbetsrelationer, motverkande av diskriminering och tar avstånd från kränkande särbehandling. Vi är uppmärksamma på kollegors mående. Skyddsombud finns i verksamheten.

Karlskrona Låsservice AB följer arbetsmiljölagen och dess förordning AFS 2001:1.